မန္တလေး

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Amarapura Township Report 20 Apr 2018 English မန္တလေး pdf 1.71 MB
ငါ့သရောက်မြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မန္တလေး pdf 3.19 MB
Ngazun Township Report 20 Apr 2018 English မန္တလေး pdf 2.68 MB
Mandalay Region Census Report - ENGLISH 23 Apr 2018 English မန္တလေး pdf 10.14 MB
Aungmyetharzan Township Report 20 Apr 2018 English မန္တလေး pdf 2.96 MB
ငါန်းဇွန်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မန္တလေး pdf 3.15 MB
Patheingyi Township Report 20 Apr 2018 English မန္တလေး pdf 3.77 MB
အမရပူရမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မန္တလေး pdf 3.27 MB
၁၉၇၃ခုနှစ် မန္တလေးတိုင်း သန်းခေါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ 27 Jun 2018 Myanmar မန္တလေး pdf 8.61 MB
Chanayetharzan Township Report 20 Apr 2018 English မန္တလေး pdf 2.73 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English မန္တလေး xlsx 162.14 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar မန္တလေး xlsx 177.69 KB
SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS English မန္တလေး xlsx 60.15 KB
SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS English မန္တလေး xlsx 19.63 KB
SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY English မန္တလေး xlsx 43.63 KB
SERIES D: EDUCATION English မန္တလေး xlsx 144.85 KB
SERIES C: MIGRATION English မန္တလေး xlsx 17.48 KB
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS English မန္တလေး xlsx 28.98 KB
SERIES J: HOUSEHOLD AMENITIES English မန္တလေး xlsx 36.08 KB
SERIES I: HOUSING CONDITIONS English မန္တလေး xlsx 33.79 KB

Pages