မန္တလေး

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
စဉ့်ကိုင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မန္တလေး pdf 2.98 MB
Tada U Township Report 20 Apr 2018 English မန္တလေး pdf 3.29 MB
ကျောက်ဆည်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မန္တလေး pdf 3.25 MB
Mahaaungmye Township Report 20 Apr 2018 English မန္တလေး pdf 2.68 MB
စဉ့်ကူးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မန္တလေး pdf 3.37 MB
Tagaung Sub-Township Report 20 Apr 2018 English မန္တလေး pdf 6.15 MB
မတ္တရာမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မန္တလေး pdf 3.28 MB
Mahlaing Township Report 20 Apr 2018 English မန္တလေး pdf 2.45 MB
တံတားဦးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မန္တလေး pdf 3.34 MB
Taungtha Township Report 20 Apr 2018 English မန္တလေး pdf 4.71 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English မန္တလေး xlsx 162.14 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar မန္တလေး xlsx 177.69 KB
SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS English မန္တလေး xlsx 60.15 KB
SERIES J: HOUSEHOLD AMENITIES English မန္တလေး xlsx 36.08 KB
SERIES I: HOUSING CONDITIONS English မန္တလေး xlsx 33.79 KB
SERIES H: DISABILITY English မန္တလေး xlsx 27.51 KB
SERIES G: IDENTITY CARDS English မန္တလေး xlsx 29.03 KB
SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS English မန္တလေး xlsx 19.63 KB
SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY English မန္တလေး xlsx 43.63 KB
SERIES D: EDUCATION English မန္တလေး xlsx 144.85 KB

Pages