မန္တလေး

အစီရင်ခံစာများ

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English မန္တလေး xlsx 162.14 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar မန္တလေး xlsx 177.69 KB
SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS English မန္တလေး xlsx 60.15 KB
SERIES H: DISABILITY English မန္တလေး xlsx 27.51 KB
SERIES G: IDENTITY CARDS English မန္တလေး xlsx 29.03 KB
SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS English မန္တလေး xlsx 19.63 KB
SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY English မန္တလေး xlsx 43.63 KB
SERIES D: EDUCATION English မန္တလေး xlsx 144.85 KB
SERIES C: MIGRATION English မန္တလေး xlsx 17.48 KB
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS English မန္တလေး xlsx 28.98 KB

Pages