မန္တလေး

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မန္တလေး pdf 3.24 MB
Kyaukse Township Report 20 Apr 2018 English မန္တလေး pdf 7.18 MB
ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မန္တလေး pdf 3.34 MB
Sinku Township Report 20 Apr 2018 English မန္တလေး pdf 3.72 MB
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မန္တလေး pdf 3.25 MB
Madaya Township Report 20 Apr 2018 English မန္တလေး pdf 2.87 MB
စဉ့်ကိုင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မန္တလေး pdf 2.98 MB
Tada U Township Report 20 Apr 2018 English မန္တလေး pdf 3.29 MB
ကျောက်ဆည်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar မန္တလေး pdf 3.25 MB
Mahaaungmye Township Report 20 Apr 2018 English မန္တလေး pdf 2.68 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY English မန္တလေး xlsx 43.63 KB
SERIES D: EDUCATION English မန္တလေး xlsx 144.85 KB
အပိုင်း (စ) ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုအကြောင်းအရာများ Myanmar မန္တလေး xlsx 22.49 KB
အပိုင်း (င) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar မန္တလေး xlsx 44.61 KB
အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar မန္တလေး xlsx 145.56 KB
အပိုင်း (ဂ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း Myanmar မန္တလေး xlsx 18.91 KB
အပိုင်း (ခ) လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar မန္တလေး xlsx 27.75 KB
အပိုင်း (က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar မန္တလေး xlsx 64.41 KB
အပိုင်း (ဈ) အိမ်အကြောင်းအရာ Myanmar မန္တလေး xlsx 36.9 KB
အပိုင်း (ဇ) မသန်စွမ်းမှုအကြောင်းအရာ Myanmar မန္တလေး xlsx 28.48 KB

Pages