နေပြည်တော်

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar နေပြည်တော် pdf 2.24 MB
ဇေယျာသီရိမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar နေပြည်တော် pdf 2.68 MB
Dekkhinathiri Township Report 20 Apr 2018 English နေပြည်တော် pdf 1.99 MB
Lewe Township Report 20 Apr 2018 English နေပြည်တော် pdf 2.03 MB
Ottarathiri Township Report 20 Apr 2018 English နေပြည်တော် pdf 1.65 MB
Pobbathiri Township Report 20 Apr 2018 English နေပြည်တော် pdf 2.15 MB
Pyinmana Township Report 20 Apr 2018 English နေပြည်တော် pdf 1.37 MB
Tatkon Township Report 20 Apr 2018 English နေပြည်တော် pdf 1.57 MB
Zabuthiri Township Report 20 Apr 2018 English နေပြည်တော် pdf 2.02 MB
Zeyarthiri Township Report 20 Apr 2018 English နေပြည်တော် pdf 1.58 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar နေပြည်တော် xlsx 54.65 KB
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English နေပြည်တော် xlsx 44.08 KB
SERIES D: EDUCATION English နေပြည်တော် xlsx 82.42 KB
SERIES C: MIGRATION English နေပြည်တော် xlsx 17.64 KB
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS English နေပြည်တော် xlsx 24.43 KB
SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS English နေပြည်တော် xlsx 40.99 KB
အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar နေပြည်တော် xlsx 82.42 KB
အပိုင်း (ဂ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း Myanmar နေပြည်တော် xlsx 17.64 KB
အပိုင်း (ခ) လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar နေပြည်တော် xlsx 24.43 KB
အပိုင်း (က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar နေပြည်တော် xlsx 40.99 KB

Pages