နေပြည်တော်

အစီရင်ခံစာများ

There is no data.

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
အပိုင်း (ဈ) အိမ်အကြောင်းအရာ Myanmar နေပြည်တော် xlsx 25.66 KB
အပိုင်း (ဇ) မသန်စွမ်းမှုအကြောင်းအရာ Myanmar နေပြည်တော် xlsx 22.33 KB

Pages