ရခိုင်

အစီရင်ခံစာများ

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
အပိုင်း (ဇ) မသန်စွမ်းမှုအကြောင်းအရာ Myanmar ရခိုင် xlsx 23.06 KB
အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား Myanmar ရခိုင် xlsx 21.2 KB
SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS English ရခိုင် xlsx 51.4 KB
SERIES I: HOUSING CONDITIONS English ရခိုင် xlsx 29.19 KB
SERIES H: DISABILITY English ရခိုင် xlsx 24.63 KB
SERIES G: IDENTITY CARDS English ရခိုင် xlsx 22.56 KB
SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS English ရခိုင် xlsx 18.35 KB
SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY English ရခိုင် xlsx 39.32 KB
SERIES D: EDUCATION English ရခိုင် xlsx 114.12 KB
SERIES C: MIGRATION English ရခိုင် xlsx 17.09 KB

Pages