စစ်ကိုင်း

အစီရင်ခံစာများ

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English စစ်ကိုင်း xlsx 231.44 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar စစ်ကိုင်း xlsx 285.94 KB
အပိုင်း (ဂ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း Myanmar စစ်ကိုင်း xlsx 20.4 KB
အပိုင်း (ခ) လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar စစ်ကိုင်း xlsx 34.15 KB
အပိုင်း (က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar စစ်ကိုင်း xlsx 74.94 KB
SERIES J: HOUSEHOLD AMENITIES English စစ်ကိုင်း xlsx 48.55 KB
SERIES I: HOUSING CONDITIONS English စစ်ကိုင်း xlsx 41.82 KB
SERIES H: DISABILITY English စစ်ကိုင်း xlsx 31.42 KB
SERIES G: IDENTITY CARDS English စစ်ကိုင်း xlsx 29.54 KB
SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS English စစ်ကိုင်း xlsx 21.64 KB

Pages