စစ်ကိုင်း

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
ကလေးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 3.59 MB
Myothit Sub-Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 3.99 MB
ဝန်းသိုမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 7.43 MB
မြောင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 7.44 MB
Yinmarpin Township Report 21 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 6.57 MB
Kani Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 7.72 MB
ကလေးဝမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 3.53 MB
Nanyun Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 8.52 MB
ရေဦးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 7.44 MB
မြင်းမူမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 7.41 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English စစ်ကိုင်း xlsx 231.44 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar စစ်ကိုင်း xlsx 285.94 KB
SERIES J: HOUSEHOLD AMENITIES English စစ်ကိုင်း xlsx 48.55 KB
SERIES I: HOUSING CONDITIONS English စစ်ကိုင်း xlsx 41.82 KB
SERIES H: DISABILITY English စစ်ကိုင်း xlsx 31.42 KB
SERIES G: IDENTITY CARDS English စစ်ကိုင်း xlsx 29.54 KB
SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS English စစ်ကိုင်း xlsx 21.64 KB
SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY English စစ်ကိုင်း xlsx 49.59 KB
SERIES D: EDUCATION English စစ်ကိုင်း xlsx 174.41 KB
SERIES C: MIGRATION English စစ်ကိုင်း xlsx 20.4 KB

Pages