စစ်ကိုင်း

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Leshi Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 3.24 MB
ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 7.29 MB
လေရှီးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 2.46 MB
Tamu Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 6.58 MB
Homalin Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 5.85 MB
ဒီပဲယင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 3.61 MB
Mawlaik Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 5.89 MB
ရွှေဘိုမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 7.35 MB
လဟယ်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 3.35 MB
Tasei Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 7.07 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
SERIES G: IDENTITY CARDS English စစ်ကိုင်း xlsx 29.54 KB
SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS English စစ်ကိုင်း xlsx 21.64 KB
SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY English စစ်ကိုင်း xlsx 49.59 KB
SERIES D: EDUCATION English စစ်ကိုင်း xlsx 174.41 KB
SERIES C: MIGRATION English စစ်ကိုင်း xlsx 20.4 KB
အပိုင်း (ဇ) မသန်စွမ်းမှုအကြောင်းအရာ Myanmar စစ်ကိုင်း xlsx 31.42 KB
အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား Myanmar စစ်ကိုင်း xlsx 29.54 KB
အပိုင်း (စ) ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုအကြောင်းအရာများ Myanmar စစ်ကိုင်း xlsx 21.64 KB
အပိုင်း (င) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar စစ်ကိုင်း xlsx 49.59 KB
အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar စစ်ကိုင်း xlsx 174.41 KB

Pages