စစ်ကိုင်း

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Htanparkway Sub-Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 7.74 MB
ဒုံဟီးမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 3.67 MB
Mingin Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 5.51 MB
ဆွမ္မရာမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 7.33 MB
မော်လိုက်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 2.51 MB
Tigyaing Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 8 MB
Indaw Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 7.73 MB
ခန္တီးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 3.5 MB
Mobaingluk Sub-Township Report 20 Apr 2018 English စစ်ကိုင်း pdf 6.13 MB
တမူးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar စစ်ကိုင်း pdf 7.27 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
အပိုင်း (ဈ) အိမ်အကြောင်းအရာ Myanmar စစ်ကိုင်း xlsx 41.82 KB
အပိုင်း (ည) အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ Myanmar စစ်ကိုင်း xlsx 48.55 KB

Pages