ရှမ်း

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
လင်းခေးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရှမ်း pdf 4.09 MB
Lashio Township Report 20 Apr 2018 English ရှမ်း pdf 2.77 MB
မိုင်းယောင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရှမ်း pdf 3.9 MB
Panlon Sub-township Report 21 Apr 2018 English ရှမ်း pdf 3.36 MB
talay sub-township report 21 Apr 2018 English ရှမ်း pdf 2.6 MB
Pan San (Pan Kham) Township Report 21 Apr 2018 English ရှမ်း pdf 4.36 MB
သီပေါမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရှမ်း pdf 4.33 MB
Kongyan Township Report 20 Apr 2018 English ရှမ်း pdf 4.58 MB
မိုင်းနောင်မြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရှမ်း pdf 4.44 MB
Makman Township Report 20 Apr 2018 English ရှမ်း pdf 2.8 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English ရှမ်း xlsx 311.45 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar ရှမ်း xlsx 362.97 KB
အပိုင်း (စ) ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုအကြောင်းအရာများ Myanmar ရှမ်း xlsx 26.75 KB
အပိုင်း (င) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ရှမ်း xlsx 64.44 KB
အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ရှမ်း xlsx 256.83 KB
အပိုင်း (ဂ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း Myanmar ရှမ်း xlsx 20.28 KB
အပိုင်း (ခ) လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ရှမ်း xlsx 43.11 KB
အပိုင်း (က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ရှမ်း xlsx 102.56 KB
SERIES J: HOUSEHOLD AMENITIES English ရှမ်း xlsx 63.08 KB
SERIES I: HOUSING CONDITIONS English ရှမ်း xlsx 57.3 KB

Pages