ရှမ်း

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Manton Township Report 20 Apr 2018 English ရှမ်း pdf 5.23 MB
Namkham Township Report 21 Apr 2018 English ရှမ်း pdf 1.84 MB
မော်ထိုက်မြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရှမ်း pdf 4.23 MB
Linkhe` Township Report 20 Apr 2018 English ရှမ်း pdf 2.34 MB
Kengtaung Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ရှမ်း pdf 3.27 MB
pindaya township report 21 Apr 2018 English ရှမ်း pdf 2.07 MB
theinni township report 21 Apr 2018 English ရှမ်း pdf 2.75 MB
လောက်ကိုင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 19 Aug 2018 Myanmar ရှမ်း pdf 4.1 MB
ခိုလမ်မြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရှမ်း pdf 4.42 MB
နမ့်စန်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရှမ်း pdf 4.22 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS English ရှမ်း xlsx 96.56 KB
အပိုင်း (စ) ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုအကြောင်းအရာများ Myanmar ရှမ်း xlsx 26.75 KB
အပိုင်း (င) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ရှမ်း xlsx 64.44 KB
အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ရှမ်း xlsx 256.83 KB
အပိုင်း (ဂ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း Myanmar ရှမ်း xlsx 20.28 KB
အပိုင်း (ခ) လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ရှမ်း xlsx 43.11 KB
အပိုင်း (က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ရှမ်း xlsx 102.56 KB
SERIES J: HOUSEHOLD AMENITIES English ရှမ်း xlsx 63.08 KB
အပိုင်း (ည) အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ Myanmar ရှမ်း xlsx 69.85 KB
အပိုင်း (ဈ) အိမ်အကြောင်းအရာ Myanmar ရှမ်း xlsx 62.76 KB

Pages