ရှမ်း

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
မိုင်းတုံမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရှမ်း pdf 1.11 MB
Mine Pauk Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ရှမ်း pdf 4 MB
tachileik township report 21 Apr 2018 English ရှမ်း pdf 3.21 MB
Naungtayar Sub-Township Report 21 Apr 2018 English ရှမ်း pdf 3.32 MB
ဟိုပုံးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရှမ်း pdf 4.32 MB
Kholan Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ရှမ်း pdf 4.79 MB
မိုင်းလုံမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရှမ်း pdf 3.6 MB
တာချီလိတ်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရှမ်း pdf 4.09 MB
Mineyaung Township Report 21 Apr 2018 English ရှမ်း pdf 1.63 MB
လားရှိုးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရှမ်း pdf 4.29 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
အပိုင်း (ဇ) မသန်စွမ်းမှုအကြောင်းအရာ Myanmar ရှမ်း xlsx 41.13 KB
အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား Myanmar ရှမ်း xlsx 41.38 KB

Pages