တနင်္သာရီ

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
သရက်ချောင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar တနင်္သာရီ pdf 2.4 MB
Thayetchaung Township Report 20 Apr 2018 English တနင်္သာရီ pdf 5.22 MB
ရေဖြူမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar တနင်္သာရီ pdf 2.44 MB
Yebyu Township Report 20 Apr 2018 English တနင်္သာရီ pdf 2.46 MB
Bokepyin Township Report 20 Apr 2018 English တနင်္သာရီ pdf 3 MB
ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar တနင်္သာရီ pdf 1.04 MB
Tanintharyi 1983 Census report. 21 Apr 2018 English တနင်္သာရီ pdf 14.35 MB
ထားဝယ်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar တနင်္သာရီ pdf 1.01 MB
Tanintharyi Region Census Report - ENGLISH 23 Apr 2018 English တနင်္သာရီ pdf 8.72 MB
Dawei Township Report 20 Apr 2018 English တနင်္သာရီ pdf 1.39 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English တနင်္သာရီ xlsx 76.29 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar တနင်္သာရီ xlsx 86.78 KB
SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS English တနင်္သာရီ xlsx 16.82 KB
SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY English တနင်္သာရီ xlsx 36.82 KB
SERIES D: EDUCATION English တနင်္သာရီ xlsx 94.08 KB
SERIES C: MIGRATION English တနင်္သာရီ xlsx 16.55 KB
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS English တနင်္သာရီ xlsx 23.49 KB
SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS English တနင်္သာရီ xlsx 43.4 KB
SERIES I: HOUSING CONDITIONS English တနင်္သာရီ xlsx 26.53 KB
SERIES H: DISABILITY English တနင်္သာရီ xlsx 23.03 KB

Pages