တနင်္သာရီ

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Kaleinaung Sub-Township Report 20 Apr 2018 English တနင်္သာရီ pdf 3.24 MB
ကလိန်အောင်မြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar တနင်္သာရီ pdf 2.38 MB
၁၉၇၃ခုနှစ် တနင်္သာရီတိုင်းသန်းခေါင်စာရင်းအစီရင်ခံစာ 27 Jun 2018 Myanmar တနင်္သာရီ pdf 11.8 MB
Karathuri Sub-Township Report 20 Apr 2018 English တနင်္သာရီ pdf 3.71 MB
ကရသူရိမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar တနင်္သာရီ pdf 2.53 MB
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစီရင်ခံစာ 18 Feb 2019 Myanmar တနင်္သာရီ pdf 43.32 MB
Kawthoung Township Report 20 Apr 2018 English တနင်္သာရီ pdf 4.56 MB
ကော့သောင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar တနင်္သာရီ pdf 2.36 MB
Khamaukkyi Sub-Township Report 20 Apr 2018 English တနင်္သာရီ pdf 1.46 MB
ခမောက်ကြီးမြို့နယ်ခွဲ အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar တနင်္သာရီ pdf 2.43 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English တနင်္သာရီ xlsx 76.29 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar တနင်္သာရီ xlsx 86.78 KB
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS English တနင်္သာရီ xlsx 23.49 KB
SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS English တနင်္သာရီ xlsx 43.4 KB
SERIES I: HOUSING CONDITIONS English တနင်္သာရီ xlsx 26.53 KB
SERIES H: DISABILITY English တနင်္သာရီ xlsx 23.03 KB
SERIES G: IDENTITY CARDS English တနင်္သာရီ xlsx 20.55 KB
SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS English တနင်္သာရီ xlsx 16.82 KB
SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY English တနင်္သာရီ xlsx 36.82 KB
SERIES D: EDUCATION English တနင်္သာရီ xlsx 94.08 KB

Pages