ရန်ကုန်

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
ကော့မှူးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရန်ကုန် pdf 3.33 MB
တွံတေးမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရန်ကုန် pdf 3.51 MB
ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရန်ကုန် pdf 3.7 MB
အလုံမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရန်ကုန် pdf 3.55 MB
Mayangon Township Report 20 Apr 2018 English ရန်ကုန် pdf 6.71 MB
Dagon Myothit (South) Township Report 20 Apr 2018 English ရန်ကုန် pdf 3.96 MB
Yangon Region Report 18 Feb 2019 English ရန်ကုန် pdf 6.83 MB
ခရမ်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရန်ကုန် pdf 3.52 MB
Tada Sub-Township Report 20 Apr 2018 English ရန်ကုန် pdf 3.21 MB
Kamayut Township Report 20 Apr 2018 English ရန်ကုန် pdf 6.42 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English ရန်ကုန် xlsx 186.83 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar ရန်ကုန် xlsx 245.36 KB
အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ရန်ကုန် xlsx 151.94 KB
အပိုင်း (ဂ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း Myanmar ရန်ကုန် xlsx 18.69 KB
အပိုင်း (ခ) လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ရန်ကုန် xlsx 33.76 KB
အပိုင်း (က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ရန်ကုန် xlsx 68.41 KB
SERIES H: DISABILITY English ရန်ကုန် xlsx 30.94 KB
SERIES G: IDENTITY CARDS English ရန်ကုန် xlsx 28.94 KB
SERIES F: BIRTHS AND CHILDHOOD DEATHS English ရန်ကုန် xlsx 17.25 KB
SERIES E: ECONOMIC ACTIVITY English ရန်ကုန် xlsx 49.09 KB

Pages