ရန်ကုန်

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
ဒဂုံမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရန်ကုန် pdf 3.73 MB
Pabedan Township Report 20 Apr 2018 English ရန်ကုန် pdf 6.37 MB
Dawbon Township Report 20 Apr 2018 English ရန်ကုန် pdf 4.12 MB
လမ်းမတော်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရန်ကုန် pdf 3.78 MB
Thakayta Township Report 20 Apr 2018 English ရန်ကုန် pdf 5.45 MB
ရွှေပြည်သာမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရန်ကုန် pdf 3.68 MB
ဒလမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရန်ကုန် pdf 3.83 MB
သန်လျင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရန်ကုန် pdf 3.36 MB
ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရန်ကုန် pdf 3.73 MB
Ahlon Township Report 20 Apr 2018 English ရန်ကုန် pdf 4.99 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
Total Population of Both Sex by Ward & Village Tracts English ရန်ကုန် xlsx 186.83 KB
မြို့ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ကျား/မ လူဦးရေစာရင်း Myanmar ရန်ကုန် xlsx 245.36 KB
အပိုင်း (ဃ) ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ရန်ကုန် xlsx 151.94 KB
အပိုင်း (ဂ) ပြည်တွင်း/ပြည်ပရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်း Myanmar ရန်ကုန် xlsx 18.69 KB
အပိုင်း (ခ) လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ရန်ကုန် xlsx 33.76 KB
အပိုင်း (က) လူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ရန်ကုန် xlsx 68.41 KB
SERIES D: EDUCATION English ရန်ကုန် xlsx 143.29 KB
SERIES C: MIGRATION English ရန်ကုန် xlsx 16.7 KB
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS English ရန်ကုန် xlsx 30.68 KB
SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS English ရန်ကုန် xlsx 58.27 KB

Pages