ရန်ကုန်

အစီရင်ခံစာများ

ခေါင်းစဉ် ရက်စွဲ ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
ရန်ကင်းမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရန်ကုန် pdf 3.76 MB
Khayan Township Report 20 Apr 2018 English ရန်ကုန် pdf 4.08 MB
ဒဂုံမြို့သစ် (မြောက်ပိုင်း) မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရန်ကုန် pdf 3.82 MB
North Okkalapa Township Report 20 Apr 2018 English ရန်ကုန် pdf 5.97 MB
Dala Township Report 20 Apr 2018 English ရန်ကုန် pdf 1.7 MB
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရန်ကုန် pdf 3.8 MB
Thanlyin Township Report 20 Apr 2018 English ရန်ကုန် pdf 1.72 MB
Kungyangon Township Report 20 Apr 2018 English ရန်ကုန် pdf 1.72 MB
ဒဂုံမြို့နယ် အစီရင်ခံစာ 20 Apr 2018 Myanmar ရန်ကုန် pdf 3.73 MB
Pabedan Township Report 20 Apr 2018 English ရန်ကုန် pdf 6.37 MB

Pages

ဇယားများနှင့်မြေပုံများ

ခေါင်းစဉ် ဘာသာစကား တိုင်းနှင့်ပြည်နယ် ဖိုင်အမျိုးအစား ဖိုင်ပမာဏ
SERIES C: MIGRATION English ရန်ကုန် xlsx 16.7 KB
SERIES B: SOCIAL CHARACTERISTICS English ရန်ကုန် xlsx 30.68 KB
SERIES A: DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS English ရန်ကုန် xlsx 58.27 KB
အပိုင်း (ည) အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ Myanmar ရန်ကုန် xlsx 51.21 KB
အပိုင်း (ဈ) အိမ်အကြောင်းအရာ Myanmar ရန်ကုန် xlsx 46.36 KB
အပိုင်း (ဇ) မသန်စွမ်းမှုအကြောင်းအရာ Myanmar ရန်ကုန် xlsx 31.46 KB
အပိုင်း (ဆ) ကိုင်ဆောင်သည့်လက်မှတ်အမျိုးအစား Myanmar ရန်ကုန် xlsx 29.56 KB
အပိုင်း (စ) ကလေးမွေးဖွားမှုနှင့်သေဆုံးမှုအကြောင်းအရာများ Myanmar ရန်ကုန် xlsx 18.77 KB
အပိုင်း (င) စီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ Myanmar ရန်ကုန် xlsx 52.23 KB
SERIES H: DISABILITY English ရန်ကုန် xlsx 30.94 KB

Pages